Forsiktighetsregler

  • Sement innholder krom, og kan utløse kromallergi/eksem- bruk hansker.
  • Håndtering av tørr sement medfører svevestøv- bruk vernebriller og støvmaske.
  • Natrium og kalium i sement gir en høy pH i betong porevann (pH over 12,5)
  • Alkalinske løsninger kan føre til hudforbrenninger (etsende) ved lengre tid eksponering på huden. Det kan også føre til irritasjon og etseskader med kontakt med slimhinner
  • Dersom du får sement i øynene – skyll øyeblikkelig med vann minst et kvarter. Dersom det fortsatt svir, skyll mer og kontakt lege.
  • Dersom du får sement i svelget – drikk øyeblikkelig store mengder væske og kontakt lege.
  • Vask deg (og verktøyet) grundig når arbeidet er ferdig

NB! De samme regler gjelder ved bruk av tilsetningsstoffer.

Les dessuten stoffenes datablader.

Personer som kommer mye i kontakt med fersk betong kan få etseskader, eksem eller kromallergi.